Ni taishite 対して

Adverbial phrase meaning: toward, to (in connection with), against, in regard to, whereas, in contrast to. 
It becomes ni taisuru when used as an adjectival phrase. 
1. After noun 
この問題に対して質問がありますか 
Kono mondai ni taishite shitsumon ga arimasu ka. 
Do you have any questions in regard to this problem? 
生徒たちは先生に対して素直な態度をとります 
Seito tachi wa sensei ni taishite sunao-na taido o torimasu. 
The students take an obedient attitude toward the teachers. 
私は彼女に対して好意を持っている 
Watashi wa kanojo ni taishite koui o motte imasu. 
I feel affection toward her. 
私は他人のプライバシーに対して関心を持たない 
Watashi wa tanin no puraibashii ni taishite kanshin o motanai. 
I have no interest in other people's private matters. 
彼は私に対して恨みを持っているようです 
Kare wa watashi ni taishite urami o motte iru you desu. 
He seems to have a grudge against me. 
五人に対して一台コンピューターがあります 
Go nin ni taishite ichi dai konpyuutaa ga arimasu. 
There is one computer to every five persons. 
2. After dictionary or ta-form of verb/adjective + no 
空が青いに対して山は赤だった 
Sora ga aoi no ni taishite yama wa aka datta. 
In contrast to the blue sky was the red mountain. 
与党がそれに賛成したに対して野党は反対した 
Yotou ga sore ni sansei shita no ni taishite yatou wa hantai shita. 
The ruling party supported it, whereas the opposition parties were against it. 
3. After (adjectival) noun + na + no 
彼は弱い物には親切に対して強い物には冷たい 
Kare wa yowai mono ni wa shinsetsu-na no ni taishite tsuyoi mono ni wa tsumetai. 
He is kind toward the weak, whereas he is cool toward the strong. 
4. Used as adjectival phrase 
これが質問に対する答えです 
Kore ga shitsumon ni taisuru kotae desu. 
This is the answer to the question.
-See also: nini kansuru

No comments