juu 中 じゅう

Noun meaning throughout, within, all over

1. After noun expressing period of time
私は冬休みスキーをしていました。
Watashi wa fuyu yasumi juu sukii o shite imashita.
I was skiing throughout the winter vacation.
一日テレビを見ていました。
Ichi nichi juu terebi o mite imashita.
I was watching TV all day long.

2. After noun expressing period of time, followed by に ni
今週仕上げてください。
Konshuu juu ni shiagete kudasai.
Please complete it within this week.

3. After noun expressing place
日本を旅行したいと思います。
Nihon juu o ryokou shitai to omoimasu.
I think I'd like to travel all over Japan.
-> See also: 中に chuu ni
hola